0
خانه / مواد غذایی، نوشیدنی، خشکبار و ادویه

دسته بندی

برند

قیمت

روغن 1.5 لیتری سرخ کردنی اویلا

حجم

کارتن

9
عدد

فی

هر عدد:
107,000 تومان
104,860 تومان

قیمت 

کارتن

963000
943,740 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن ۱.۵ لیتری سرخ کردنی اویلا

حجم 

کارتن

9

 عدد

فی هر

عدد:
107,000 تومان
104,860 تومان

فی

کارتن

963000
943,740 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

رب گوجه فرنگی 800 گرمی سید

حجم

بسته

12

فی

42,000 تومان
30,660 تومان

قیمت 

بسته

504000
367,920 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی سید

حجم 

بسته

12

 عدد

فی هر

42,000 تومان
30,660 تومان

فی

بسته

504000
367,920 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

چای کله مورچه فول 450 گرمی سوفیا

حجم

بسته

1
عدد

فی

هر عدد:
149,900 تومان
140,906 تومان

قیمت 

بسته

149900
140,906 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

چای کله مورچه فول ۴۵۰ گرمی سوفیا

حجم 

بسته

1

 عدد

فی هر

عدد:
149,900 تومان
140,906 تومان

فی

بسته

149900
140,906 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

چای کله مورچه لایت 450 گرمی سوفیا

حجم

بسته

1
عدد

فی

هر عدد:
149,900 تومان
140,906 تومان

قیمت 

بسته

149900
140,906 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

چای کله مورچه لایت ۴۵۰ گرمی سوفیا

حجم 

بسته

1

 عدد

فی هر

عدد:
149,900 تومان
140,906 تومان

فی

بسته

149900
140,906 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

رب گوجه فرنگی 800 گرمی تبرک

حجم

بسته

12

فی

45,000 تومان
36,000 تومان

قیمت 

بسته

540000
432,000 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی تبرک

حجم 

بسته

12

 عدد

فی هر

45,000 تومان
36,000 تومان

فی

بسته

540000
432,000 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

رب گوجه فرنگی 800 گرمی روژین

حجم

بسته

12

فی

45,000 تومان
39,600 تومان

قیمت 

بسته

540000
475,200 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی روژین

حجم 

بسته

12

 عدد

فی هر

45,000 تومان
39,600 تومان

فی

بسته

540000
475,200 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

رب گوجه فرنگی 800 گرمی چین چین

حجم

بسته

12

فی

45,000 تومان
36,000 تومان

قیمت 

بسته

540000
432,000 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی چین چین

حجم 

بسته

12

 عدد

فی هر

45,000 تومان
36,000 تومان

فی

بسته

540000
432,000 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

رب گوجه فرنگی 800 گرمی مکنزی

حجم

بسته

12

فی

45,000 تومان
36,000 تومان

قیمت 

بسته

540000
432,000 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی مکنزی

حجم 

بسته

12

 عدد

فی هر

45,000 تومان
36,000 تومان

فی

بسته

540000
432,000 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن پخت و پز 1.5 غنچه

حجم

کارتن

12
عدد

فی

هر عدد:
94,600 تومان
92,708 تومان

قیمت 

کارتن

1135200
1,112,496 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن پخت و پز ۱.۵ غنچه

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

عدد:
94,600 تومان
92,708 تومان

فی

کارتن

1135200
1,112,496 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن سرخ کردنی 1.5 غنچه

حجم

کارتن

12
عدد

فی

هر عدد:
94,600 تومان
92,708 تومان

قیمت 

کارتن

1135200
1,112,496 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن سرخ کردنی ۱.۵ غنچه

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

عدد:
94,600 تومان
92,708 تومان

فی

کارتن

1135200
1,112,496 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

چای کله مورچه هل دار 450 گرمی سوفیا

حجم

بسته

1
عدد

فی

هر عدد:
149,900 تومان
140,906 تومان

قیمت 

بسته

149900
140,906 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

چای کله مورچه هل دار ۴۵۰ گرمی سوفیا

حجم 

بسته

1

 عدد

فی هر

عدد:
149,900 تومان
140,906 تومان

فی

بسته

149900
140,906 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

چای عطری 450 گرمی قوطی فلزی آبی سوفیا

حجم

بسته

1
عدد

فی

هر عدد:
179,900 تومان
158,312 تومان

قیمت 

بسته

179900
158,312 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

چای عطری ۴۵۰ گرمی قوطی فلزی آبی سوفیا

حجم 

بسته

1

 عدد

فی هر

عدد:
179,900 تومان
158,312 تومان

فی

بسته

179900
158,312 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

چای ساده شکسته 450 گرمی سوفیا

حجم

بسته

1
عدد

فی

هر عدد:
179,900 تومان
158,312 تومان

قیمت 

بسته

179900
158,312 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

چای ساده شکسته ۴۵۰ گرمی سوفیا

حجم 

بسته

1

 عدد

فی هر

عدد:
179,900 تومان
158,312 تومان

فی

بسته

179900
158,312 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

چای شکسته هل دار 450 گرمی سوفیا

حجم

بسته

1
عدد

فی

هر عدد:
179,900 تومان
158,312 تومان

قیمت 

بسته

179900
158,312 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

چای شکسته هل دار ۴۵۰ گرمی سوفیا

حجم 

بسته

1

 عدد

فی هر

عدد:
179,900 تومان
158,312 تومان

فی

بسته

179900
158,312 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن سرخ کردنی 16 کیلویی مریم

حجم

حلب

1

فی

960,000 تومان

قیمت 

حلب

960,000 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن سرخ کردنی ۱۶ کیلویی مریم

حجم 

حلب

1

 عدد

فی هر

960,000 تومان

فی

حلب

960,000 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن مایع سرخ کردنی 16 کیلویی طبیعت

حجم

حلب

1

فی

960,000 تومان

قیمت 

حلب

960,000 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن مایع سرخ کردنی ۱۶ کیلویی طبیعت

حجم 

حلب

1

 عدد

فی هر

960,000 تومان

فی

حلب

960,000 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مواد غذایی، نوشیدنی، خشکبار و ادویه

خرید عمده موادغذایی|خرید عمده نوشیدنی|خرید عمده خشکبار|خرید عمده ادویه

بازرگانی رزگل

0
    0
    سبد خرید
    سبد خرید خالیرفتن به فروشگاه