0

دسته بندی

برند

قیمت

دستمال کاغذی 200 برگ اکتیو

حجم

کارتن

72
بسته

فی

هر بسته :
13,585 تومان
12,499

قیمت 

کارتن

978120
899,928 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال کاغذی ۲۰۰ برگ اکتیو

حجم 

کارتن

72

 عدد

فی هر

بسته :
13,585 تومان
12,499

فی

کارتن

978120
899,928 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال کاغذی 300 برگ اکتیو

حجم

کارتن

48
بسته

فی

هر بسته :
20,790 تومان
19,127

قیمت 

کارتن

997920
918,096 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال کاغذی ۳۰۰ برگ اکتیو

حجم 

کارتن

48

 عدد

فی هر

بسته :
20,790 تومان
19,127

فی

کارتن

997920
918,096 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال کاغذی جعبه ای 200 برگ بیتا

حجم

کارتن

36
بسته

فی

هر بسته :
11,655 تومان

قیمت 

کارتن

419,580 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال کاغذی جعبه ای ۲۰۰ برگ بیتا

حجم 

کارتن

36

 عدد

فی هر

بسته :
11,655 تومان

فی

کارتن

419,580 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال کاغذی جعبه ای 300 برگ بیتا

حجم

کارتن

36
بسته

فی

هر بسته :
17,715 تومان

قیمت 

کارتن

637,740 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال کاغذی جعبه ای ۳۰۰ برگ بیتا

حجم 

کارتن

36

 عدد

فی هر

بسته :
17,715 تومان

فی

کارتن

637,740 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال کاغذی جعبه ای 100 برگ بیتا

حجم

کارتن

48
بسته

فی

هر بسته :
7,051 تومان

قیمت 

کارتن

338,448 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال کاغذی جعبه ای ۱۰۰ برگ بیتا

حجم 

کارتن

48

 عدد

فی هر

بسته :
7,051 تومان

فی

کارتن

338,448 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال کاغذی جعبه ای 100 برگ 2 لایه سری قرمز پاپیا

حجم

کارتن

48
بسته

فی

هر بسته :
11,562 تومان

قیمت 

کارتن

554,976 تومان

ناموجود

دستمال کاغذی جعبه ای ۱۰۰ برگ ۲ لایه سری قرمز پاپیا

حجم 

کارتن

48

 عدد

فی هر

بسته :
11,562 تومان

فی

کارتن

554,976 تومان

ناموجود

دستمال کاغذی جعبه ای 2 لایه 150 برگ گل و پروانه پاپیا

حجم

کارتن

48
بسته

فی

هر بسته :
17,695 تومان

قیمت 

کارتن

849,360 تومان

ناموجود

دستمال کاغذی جعبه ای ۲ لایه ۱۵۰ برگ گل و پروانه پاپیا

حجم 

کارتن

48

 عدد

فی هر

بسته :
17,695 تومان

فی

کارتن

849,360 تومان

ناموجود

دستمال کاغذی جعبه ای 2 لایه 150 برگ طرح ویژه پاپیا

حجم

کارتن

48
بسته

فی

هر بسته :
21,065 تومان

قیمت 

کارتن

1,011,120 تومان

ناموجود

دستمال کاغذی جعبه ای ۲ لایه ۱۵۰ برگ طرح ویژه پاپیا

حجم 

کارتن

48

 عدد

فی هر

بسته :
21,065 تومان

فی

کارتن

1,011,120 تومان

ناموجود

دستمال کاغذی جعبه ای 3 لایه 100 برگ طرح ویژه پاپیا

حجم

کارتن

48
بسته

فی

هر بسته :
21,065 تومان

قیمت 

کارتن

1,011,120 تومان

ناموجود

دستمال کاغذی جعبه ای ۳ لایه ۱۰۰ برگ طرح ویژه پاپیا

حجم 

کارتن

48

 عدد

فی هر

بسته :
21,065 تومان

فی

کارتن

1,011,120 تومان

ناموجود

دستمال کاغذی جعبه ای 3 لایه 100 برگ تنو

حجم

کارتن

48
بسته

فی

هر بسته :
17,350 تومان

قیمت 

کارتن

832,800 تومان

ناموجود

دستمال کاغذی جعبه ای ۳ لایه ۱۰۰ برگ تنو

حجم 

کارتن

48

 عدد

فی هر

بسته :
17,350 تومان

فی

کارتن

832,800 تومان

ناموجود

دستمال کاغذی جعبه ای 2 لایه 150 برگ تنو

حجم

کارتن

48
بسته

فی

هر بسته :
17,350 تومان

قیمت 

کارتن

832,800 تومان

ناموجود

دستمال کاغذی جعبه ای ۲ لایه ۱۵۰ برگ تنو

حجم 

کارتن

48

 عدد

فی هر

بسته :
17,350 تومان

فی

کارتن

832,800 تومان

ناموجود

دستمال کاغذی جعبه ای 2 لایه 100 برگ تنو

حجم

کارتن

48
بسته

فی

هر بسته :
11,350 تومان

قیمت 

کارتن

544,800 تومان

ناموجود

دستمال کاغذی جعبه ای ۲ لایه ۱۰۰ برگ تنو

حجم 

کارتن

48

 عدد

فی هر

بسته :
11,350 تومان

فی

کارتن

544,800 تومان

ناموجود

دستمال کاغذی جعبه ای 2 لایه 100 برگ پاپیا

حجم

کارتن

48
بسته

فی

هر بسته :
12,350 تومان

قیمت 

کارتن

592,800 تومان

ناموجود

دستمال کاغذی جعبه ای ۲ لایه ۱۰۰ برگ پاپیا

حجم 

کارتن

48

 عدد

فی هر

بسته :
12,350 تومان

فی

کارتن

592,800 تومان

ناموجود

دستمال کاغذی جعبه ای 3 لایه 100 برگ پاپیا

حجم

کارتن

48
بسته

فی

هر بسته :
18,900 تومان

قیمت 

کارتن

907,200 تومان

ناموجود

دستمال کاغذی جعبه ای ۳ لایه ۱۰۰ برگ پاپیا

حجم 

کارتن

48

 عدد

فی هر

بسته :
18,900 تومان

فی

کارتن

907,200 تومان

ناموجود

دستمال کاغذی جعبه ای

فروش عمده دستمال کاغذی جعبه ای زیر قمیت کارخانه با ارائه فاکتور رسمی جهت سازمانها شرکتها ادارات و دیگر مصرف کنندگان

دستمال کاغذی پرپرواز
دستمال کاغذی پاپیا
دستمال کاغذی مرحبا
دستمال کاغذی سافتلن
دستمال کاغذی شکوه
دستمال کاغذی بیتا
دستمال کاغذی تنو
0
    0
    سبد خرید
    سبد خرید خالیرفتن به فروشگاه