روغن ۱.۵ لیتری سرخ کردنی اویلا

حجم

کارتن

۹
عدد

فی

هر عدد:
۱۰۷,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۸۶۰ تومان

قیمت 

کارتن

۹۶۳۰۰۰
۹۴۳,۷۴۰ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

روغن ۱.۵ لیتری سرخ کردنی اویلا

حجم 

کارتن

۹

 عدد

فی هر

عدد:
۱۰۷,۰۰۰ تومان

فی

کارتن

۹۶۳۰۰۰
۹۴۳,۷۴۰ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی سید

حجم

بسته

۱۲

فی

۴۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۶۶۰ تومان

قیمت 

بسته

۵۰۴۰۰۰
۳۶۷,۹۲۰ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی سید

حجم 

بسته

۱۲

 عدد

فی هر

۴۲,۰۰۰ تومان

فی

بسته

۵۰۴۰۰۰
۳۶۷,۹۲۰ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

چای کله مورچه فول ۴۵۰ گرمی سوفیا

حجم

بسته

۱
عدد

فی

هر عدد:
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۱۴۰,۹۰۶ تومان

قیمت 

بسته

۱۴۹۹۰۰
۱۴۰,۹۰۶ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

چای کله مورچه فول ۴۵۰ گرمی سوفیا

حجم 

بسته

۱

 عدد

فی هر

عدد:
۱۴۹,۹۰۰ تومان

فی

بسته

۱۴۹۹۰۰
۱۴۰,۹۰۶ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

چای کله مورچه لایت ۴۵۰ گرمی سوفیا

حجم

بسته

۱
عدد

فی

هر عدد:
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۱۴۰,۹۰۶ تومان

قیمت 

بسته

۱۴۹۹۰۰
۱۴۰,۹۰۶ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

چای کله مورچه لایت ۴۵۰ گرمی سوفیا

حجم 

بسته

۱

 عدد

فی هر

عدد:
۱۴۹,۹۰۰ تومان

فی

بسته

۱۴۹۹۰۰
۱۴۰,۹۰۶ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی تبرک

حجم

بسته

۱۲

فی

۴۵,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان

قیمت 

بسته

۵۴۰۰۰۰
۴۳۲,۰۰۰ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی تبرک

حجم 

بسته

۱۲

 عدد

فی هر

۴۵,۰۰۰ تومان

فی

بسته

۵۴۰۰۰۰
۴۳۲,۰۰۰ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی روژین

حجم

بسته

۱۲

فی

۴۵,۰۰۰ تومان
۳۹,۶۰۰ تومان

قیمت 

بسته

۵۴۰۰۰۰
۴۷۵,۲۰۰ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی روژین

حجم 

بسته

۱۲

 عدد

فی هر

۴۵,۰۰۰ تومان

فی

بسته

۵۴۰۰۰۰
۴۷۵,۲۰۰ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی چین چین

حجم

بسته

۱۲

فی

۴۵,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان

قیمت 

بسته

۵۴۰۰۰۰
۴۳۲,۰۰۰ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی چین چین

حجم 

بسته

۱۲

 عدد

فی هر

۴۵,۰۰۰ تومان

فی

بسته

۵۴۰۰۰۰
۴۳۲,۰۰۰ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی مکنزی

حجم

بسته

۱۲

فی

۴۵,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان

قیمت 

بسته

۵۴۰۰۰۰
۴۳۲,۰۰۰ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی مکنزی

حجم 

بسته

۱۲

 عدد

فی هر

۴۵,۰۰۰ تومان

فی

بسته

۵۴۰۰۰۰
۴۳۲,۰۰۰ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

روغن پخت و پز ۱.۵ غنچه

حجم

کارتن

۱۲
عدد

فی

هر عدد:
۹۴,۶۰۰ تومان
۹۲,۷۰۸ تومان

قیمت 

کارتن

۱۱۳۵۲۰۰
۱,۱۱۲,۴۹۶ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

روغن پخت و پز ۱.۵ غنچه

حجم 

کارتن

۱۲

 عدد

فی هر

عدد:
۹۴,۶۰۰ تومان

فی

کارتن

۱۱۳۵۲۰۰
۱,۱۱۲,۴۹۶ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

روغن سرخ کردنی ۱.۵ غنچه

حجم

کارتن

۱۲
عدد

فی

هر عدد:
۹۴,۶۰۰ تومان
۹۲,۷۰۸ تومان

قیمت 

کارتن

۱۱۳۵۲۰۰
۱,۱۱۲,۴۹۶ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

روغن سرخ کردنی ۱.۵ غنچه

حجم 

کارتن

۱۲

 عدد

فی هر

عدد:
۹۴,۶۰۰ تومان

فی

کارتن

۱۱۳۵۲۰۰
۱,۱۱۲,۴۹۶ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

چای کله مورچه هل دار ۴۵۰ گرمی سوفیا

حجم

بسته

۱
عدد

فی

هر عدد:
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۱۴۰,۹۰۶ تومان

قیمت 

بسته

۱۴۹۹۰۰
۱۴۰,۹۰۶ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

چای کله مورچه هل دار ۴۵۰ گرمی سوفیا

حجم 

بسته

۱

 عدد

فی هر

عدد:
۱۴۹,۹۰۰ تومان

فی

بسته

۱۴۹۹۰۰
۱۴۰,۹۰۶ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

چای عطری ۴۵۰ گرمی قوطی فلزی آبی سوفیا

حجم

بسته

۱
عدد

فی

هر عدد:
۱۷۹,۹۰۰ تومان
۱۵۸,۳۱۲ تومان

قیمت 

بسته

۱۷۹۹۰۰
۱۵۸,۳۱۲ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

چای عطری ۴۵۰ گرمی قوطی فلزی آبی سوفیا

حجم 

بسته

۱

 عدد

فی هر

عدد:
۱۷۹,۹۰۰ تومان

فی

بسته

۱۷۹۹۰۰
۱۵۸,۳۱۲ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

فروش عمده مواد غذایی

فروش عمده موادغذایی یک عضو مهم در زنجیره تامین مواد غذایی میباشد. این تامین کنندگان وظیفه تامین و توزیع غذاهای با کیفیت و متنوع را دارند. دسته های اصلی مواد غذایی که توزیع میشود عبارتند از لبنیات، حبوبات، محصولات پروتئینی، کیک وکلوچه، نوشیدنی ها، شکلات و قهوه و دیگر محصولات غذایی مرتبط میباشد. 

عمده فروشی مواد غذایی چیست؟

عمده فروشی مواد غذایی به تامین کنندگانی گفته میشود که تمامی انواع مواد غذایی و نوشیدنی ها را به صورت عمده در میان مصرف کنندگان و خریداران مختلف پخش و توزیع میکنند. آنها ممکن است خود تولید کننده و یا فرآوری کننده و یا حتی پرورش دهنده مواد غذایی باشند. مشتریان اصلی این شرکتها معمولا خرده فروشی ها و یا دیگر محل های مصرف مانند رستورانها، نانوایی ها و یا حتی کافه ها هستند. اساسا فروش عمده مواد غذایی یکی از کسب و کارهای پر سود در حوزه تجارت داخلی و خارجی میباشد. 

چه گونه یک عمده فروشی مواد غذایی خوب پیدا کنیم؟

پیدا کردن یک عمده فروشی مواد غذایی آنلاین کار سختی نیست. شما میتوانید با جستجو در وب سایتهای فروش آنلاین و یا استفاده از پایگاههای داده ای موجود در بازار به لیستی از عمده فروشی های مواد غذایی دسترسی پیداکنید. علاوه بر آن شما میتوانید با پرس و جو از دیگر مشتریان بالقوه مواد غذایی مشخصات تعدادی از عمده فروشی ها و یا بنکداری های محل زندگی خود را پیدا کنید.

معمولا وب سایت آنلاین فروش مواد غذایی از مشتریان خود درخواست ثبت نام میکنند که این امر باعث میشود در مراجعات بعدی به این شرکت پخش و توزیع عمده آنها از آشنایی اولیه با نوع تقاضای شما اطلاع داشته باشند و در طول زمان راحت تر سفارش گذاری کنید. 

لیست مواد غذایی - لیست مواد غذایی سالم

داشتن یک لیست مواد غذایی خوب برای خرید پیش از مراجعه به عمده فروشی ها و یا بنکداری ها تا حد زیادی در بهینه سازی قیمت و تامین کامل انبار مواد غذایی خود بسیار مهم است. این لیست مواد غذایی سالم را میتوانید بر اساس نیاز های خود تنظیم کنید. مادر اینجا سعی کردیم یک لیست کلی تهیه کنیم.

 

·       غلات (انواع غلات کامل را در نظر بگیرید)

·       بلغور جو دوسر

·       مخلوط پنکیک

·       غذاهای کنسرو شده، کوزه ای و کیسه ای

·       میوه ها و سبزیجات (گزینه های بدون شکر یا نمک اضافه را انتخاب کنید)

·       گوشت، مرغ و غذاهای دریایی (ماهی، مرغ یا سایر گوشت ها)

·       لوبیا (چیتی، سیاه،)

·       سوپ (به دنبال انواع کم سدیم باشید)

·       کره آجیل (بادام زمینی، بادام)

·       میوه خشک شده

·       سس (گوجه فرنگی، اسپاگتی، پیتزا،سس مایونز)

·       سالسا

·       آبگوشت یا آب گوشت (مرغ، گوشت گاو یا سبزیجات)

·       غلات، پاستا و ماکارانی ها

·       نان (انواع غلات کامل را در نظر بگیرید)

·       پاستا (انواع غلات کامل را در نظر بگیرید)

·       برنج (شامل مقداری برنج سبوس دار، مانند برنج قهوه ای)

·       جو (به سبک قدیمی یا رول شده، سریع یا برش فولادی)

·       پیازها

·       سیب زمینیها

·       تنقلات، خوراک مختصر

·       آجیل (بادام، گردو و …)

·       شیر خشک بدون چربی فوری

·       آرد (غلات کامل را در نظر بگیرید)

·       شکر (دانه سفید، قهوه ای)

·       ادویه و ادویه جات ترشی جات (نمک، فلفل سیاه، سیر، پیاز چرخ شده)

·       روغن برای پخت و پز (مانند زیتون، کانولا، سبزیجات)

·       سرکه

·       چاشنی و سس سالاد

·       سس گوجه

·       خردل

·       سس مایونز (یک گزینه کم چرب را انتخاب کنید)

·       سس سالاد

·       در یخچال

·       شیر (بدون چربی یا کم چرب)

·       پنیر (بلکه، رنده شده، ورقه ای یا رشته ای و گزینه های کم چرب را در نظر بگیرید)

·       ماست (بدون چربی یا کم‌چرب و گزینه‌هایی را انتخاب کنید که قندهای کمتر یا بدون قند اضافه شده دارند)

·       تخم مرغ

·       میوه ها

·       سبزیجات

·       کره یا مارگارین

·       میوه

·       سبزیجات

·       گوشت و غذاهای دریایی (سینه مرغ، گوشت چرخ کرده گاو/بوقلمون، خلال گوشت خوک، ماهی قزل آلا، میگو)

·       ۱۰۰% کنسانتره آب میوه

·       نان ها (انواع غلات کامل را در نظر بگیرید)

قیمت عمده فروشی مواد غذایی- فروش عمده مواد غذایی

برای دریافت قیمت عمده فروشی مواد غذایی کافی است پس از تهیه یک لیست از درخواستهای خود کافی با یکی از تامین کنندگانی که قبلا انتخاب کرده اید تماس بگیرید و اقدام به دریافت لیست قیمت مواد غذایی کنید. جهت دریافت شماره تماس عمده فروشی مواد غذایی به اینجا مراجعه کنید. علاوه بر این میتوانید لیست مواد غذایی پرمصرف را نیز از این تامین کنندگان درخواست کنید. 

شرایط فروش و توضیحات کاربردی

 

  •  تحویل مستقیم و به روز کلیه سفارشات عمده. 
  • پرداخت در محل برای کلیه مشتریان سازمانی،شرکتها و سوپرمارکتها
  • ارائه فاکتور رسمی برای کلیه بیمارستانها، بانکها و شرکتها
  • خدمات تامین کالا و انبارش فروشگاههای آنلاین 
  • خدمات حمل و نقل و لوجستیکی ویژه فروشگاههای آنلاین 
  •  ارسال به کلیه نقاط کشور با باربری های رسمی.
  •  جهت خرید محصولات به صورت جزئی(کمتر از ۱ کارتن) به فروشگاه آنلاین تام مارکت www.taammarket.ir مراجعه نمایید.

فروشگاه اینترنتی عمده فروشی مواد غذایی| لیست تمام مواد غذایی | لیست کامل مواد غذایی برای خانه | عمده فروشی مواد غذایی